فرماندار سیاهکل در دیدار با تعدادی از هیئت های ورزشی شهرستان با بیان اینکه ورزش متعلق به همه است و توسعه ورزش و به ویژه ورزش همگانی می تواند باعث ایجاد نشاط و انگیزه اجتماعی در جامعه شود ، اظهار … Continue reading